วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ชนะความโกรธด้วยความอดทน

ถูกผูกมัดด้วยคำพูด

เครื่องประดับของนักปราญช์

ชนะตนเอง แหละเป็นดี

ผู้มึนเมาด้วยความโกรธ

ผู้ชนะย่อมก่อเวร

คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

คนเราล่วงความทุกข์ได้