วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า
มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ

http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/Article/article_11.htm