วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้

สังขารเป็นทุกข์

คนโง่เห็นบาปเป็นของหวาน

ความโกรธ

ปราญย่อมรักษาความไม่ประมาท

บุคคลควรทำคืนวันไม่ให้ไรประโยชน์

พระราชาที่ราษฎรบูชา

พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

กตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

ความแก่

สติ

สร้างอักขรธรรม

ความชนะที่ไม่กลับแพ้

สัญลักษณ์ของมหาบุรุษ

ทุกอย่างไม่ยั่งยืน