วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เวรของผู้จองเวรย่อมไม่ระงับ


  เย เวรํ อุปนยฺหนฺติ เวรํ เตสํ น สมฺมติ.         เวรของผู้จองเวร ย่อมไม่ระงับ.         นัย-ม. อุป. ๑๔/๒๙๗. นัย-ขุ. ธ. ๒๕/๑๕. นัย-ขุ. ชา. ปญฺจก. ๒๗/๑๘๒. http://www.doisaengdham.org/พุทธศาสนสุภาษิต-1/24-เวรวรรค.html

ชีวิตสัตว์เหมือนภาชนะดิน


 สพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ.          ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด.          ที. มหา. ๑๐/๑๔๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๘. ขุ. มหา. ๒๙/๑๔๕. http://www.doisaengdham.org/พุทธศาสนสุภาษิต-1/18-มัจจุวรรค.html

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก

ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ น โส สพฺพตฺถ ชายติ
ยตฺถ โส ชายตี ธีโร ตํ กุลํ สุขเมธติ.

บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก, ) บุรุษอาชาไนยนั้น
ย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไป; บุรุษอาชาไนยนั้นเป็นนักปราชญ์
ย่อมเกิดในตระกูลใด, ตระกูลนั้น ย่อมถึงความสุข.

อริยทรัพย์ ๗ ประการ

ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา

อริยทรัพย์ ๗ ประการนี้ มีแก่บุคคลใด เป็นหญิงก็ตามชายก็ตาม

อทลิทฺโทติ ตํ อาหุ อโมฆํ ตสฺส ชีวิตํ

ชีวิตของบุคคลนั้น ไม่เปล่าจากประโยชน์เลย

นักปราชญ์กล่าวบุคคลนั้นว่าไม่จน เป็นคนร่ำรวยที่สุด

สัทธาธะนัง ศรัทธาเชื่อกรรมทำเป็นบุญเป็นบาป เชื่อผลแห่งกรรมที่ทำเป็นบุญเป็นบาป เชื่อความรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
สีละธะนังเว้นจากทุจริตกายวาจา เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
หิริธะนัง.....ความละอาย ความเกลียดแต่ทุจริตในกายวาจาใจ ความละอายความเกลียดแตความถึงพร้อมซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
โอตตัปปะธะนัง.....ความสะดุ้งหวาดแต่ทุจริตในกายวาจาใจ ความสะดุ้งหวาดแต่ความถึงพร้อมซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
.....สุตะธะนัง.....ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านผู้รู้จริงเห็นจริงตรัสไว้ จำเบื่องต้น จำท่ามกลาง จำที่สุด เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
.....จาคะธะนัง.....ความตัดตระหนี่ให้สิ่งของเป็นทานผู้อื่นได้ไปอาศัยเป็นสุข เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
.....ปัญญาธะนัง.....ปัญญารู้จักของจริง คือเกิดขึ้นแล้วแก่ตายไม่เที่ยงเป็นปกติ เป็นอริทรัพย์อย่าง๑

อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ อิติปิโส ภควา… พุทฺโธ ภควาติ อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธาธนํ.

อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ อิติปิโส ภควา… พุทฺโธ ภควาติ อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธาธนํ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระศาสนานี้ เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อต่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคต

อตีตํ นานวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

อตีตํ นานวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ”

 อย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว อย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง
สิ่งใดเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ให้เพ่งพิจารณาในเรื่องนั้น
เพื่อให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆ

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่า วาจาสุภาษิตเป็นวาจาสูงสุด

สุภาสิตํ อุตฺตมมาหุ
สนฺโต ธมฺมํ ภเณ นาธมฺมํ ตํ ทุติยํ
ปิยํ ภเณ นาปฺปิยํ ตํ ตติยํ
สจฺจํ ภเณ นาลิกํ ตํ จตุตฺถํ.

สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่า วาจาสุภาษิตเป็นวาจาสูงสุดเป็นข้อที่ ๑
บุคคลพึงกล่าวแต่ธรรม ไม่กล่าวไม่เป็นธรรมเป็นข้อที่ ๒
พึงกล่าวแต่คำน่ารัก ไม่กล่าวคำไม่น่ารัก เป็นข้อที่ ๓
กล่าวแต่คำสัตย์ ไม่กล่าวคำเหลาะแหละเป็นข้อที่ ๔

สัตบุรุษ (อ่านว่า สัดบุหรุด) แปลว่า คนดี คนสงบ คนที่พร้อมมูลด้วยธรรม.
สัตบุรุษ หมายถึงคน ที่มีคุณธรรม คนที่เป็นสัมมาทิฐิ คนที่ประพฤติธรรมเป็นปกติ

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การให้อภัยทานย่อมชนะเสียซึ่งการให้ทั้งปวง"อภัยทานัง อามิสทานัง ชินาติ" ซึ่งแปลว่า "การให้อภัยทานย่อมชนะเสียซึ่งการให้ทั้งปวง"

www.baanmaha.com

ตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา

 อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตา ( ประกอบด้วยอัตตวาทะ) ความว่า มิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ที่ประกอบด้วยอัตตวาทะ. (ปรารภตน) เป็นไปแล้ว โดยนัยมีอาทิว่า ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา


การปรารภ มักใช้เป็นส่วนหน้าของคำสมาส เช่น อารัมภบท อารัมภกถา; การเริ่มต้น, การตั้งต้น, ในคำว่า วิริยารัมภะ = การเริ่มต้นความเพียร; ความเพียร.


http://www.baanklon.com/index.php?topic=3899.0