วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี

เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จีงมี


เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น


มารดาบิดา


ไม่เป็นตัวตนที่ยั่งยืน