วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก

ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ น โส สพฺพตฺถ ชายติ
ยตฺถ โส ชายตี ธีโร ตํ กุลํ สุขเมธติ.

บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก, ) บุรุษอาชาไนยนั้น
ย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไป; บุรุษอาชาไนยนั้นเป็นนักปราชญ์
ย่อมเกิดในตระกูลใด, ตระกูลนั้น ย่อมถึงความสุข.

อริยทรัพย์ ๗ ประการ

ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา

อริยทรัพย์ ๗ ประการนี้ มีแก่บุคคลใด เป็นหญิงก็ตามชายก็ตาม

อทลิทฺโทติ ตํ อาหุ อโมฆํ ตสฺส ชีวิตํ

ชีวิตของบุคคลนั้น ไม่เปล่าจากประโยชน์เลย

นักปราชญ์กล่าวบุคคลนั้นว่าไม่จน เป็นคนร่ำรวยที่สุด

สัทธาธะนัง ศรัทธาเชื่อกรรมทำเป็นบุญเป็นบาป เชื่อผลแห่งกรรมที่ทำเป็นบุญเป็นบาป เชื่อความรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
สีละธะนังเว้นจากทุจริตกายวาจา เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
หิริธะนัง.....ความละอาย ความเกลียดแต่ทุจริตในกายวาจาใจ ความละอายความเกลียดแตความถึงพร้อมซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
โอตตัปปะธะนัง.....ความสะดุ้งหวาดแต่ทุจริตในกายวาจาใจ ความสะดุ้งหวาดแต่ความถึงพร้อมซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
.....สุตะธะนัง.....ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านผู้รู้จริงเห็นจริงตรัสไว้ จำเบื่องต้น จำท่ามกลาง จำที่สุด เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
.....จาคะธะนัง.....ความตัดตระหนี่ให้สิ่งของเป็นทานผู้อื่นได้ไปอาศัยเป็นสุข เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
.....ปัญญาธะนัง.....ปัญญารู้จักของจริง คือเกิดขึ้นแล้วแก่ตายไม่เที่ยงเป็นปกติ เป็นอริทรัพย์อย่าง๑

อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ อิติปิโส ภควา… พุทฺโธ ภควาติ อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธาธนํ.

อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ อิติปิโส ภควา… พุทฺโธ ภควาติ อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธาธนํ.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระศาสนานี้ เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อต่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคต

อตีตํ นานวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

อตีตํ นานวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ”

 อย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว อย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง
สิ่งใดเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ให้เพ่งพิจารณาในเรื่องนั้น
เพื่อให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆ