วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อริยทรัพย์ ๗ ประการ

ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา

อริยทรัพย์ ๗ ประการนี้ มีแก่บุคคลใด เป็นหญิงก็ตามชายก็ตาม

อทลิทฺโทติ ตํ อาหุ อโมฆํ ตสฺส ชีวิตํ

ชีวิตของบุคคลนั้น ไม่เปล่าจากประโยชน์เลย

นักปราชญ์กล่าวบุคคลนั้นว่าไม่จน เป็นคนร่ำรวยที่สุด

สัทธาธะนัง ศรัทธาเชื่อกรรมทำเป็นบุญเป็นบาป เชื่อผลแห่งกรรมที่ทำเป็นบุญเป็นบาป เชื่อความรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
สีละธะนังเว้นจากทุจริตกายวาจา เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
หิริธะนัง.....ความละอาย ความเกลียดแต่ทุจริตในกายวาจาใจ ความละอายความเกลียดแตความถึงพร้อมซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
โอตตัปปะธะนัง.....ความสะดุ้งหวาดแต่ทุจริตในกายวาจาใจ ความสะดุ้งหวาดแต่ความถึงพร้อมซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
.....สุตะธะนัง.....ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านผู้รู้จริงเห็นจริงตรัสไว้ จำเบื่องต้น จำท่ามกลาง จำที่สุด เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
.....จาคะธะนัง.....ความตัดตระหนี่ให้สิ่งของเป็นทานผู้อื่นได้ไปอาศัยเป็นสุข เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
.....ปัญญาธะนัง.....ปัญญารู้จักของจริง คือเกิดขึ้นแล้วแก่ตายไม่เที่ยงเป็นปกติ เป็นอริทรัพย์อย่าง๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น