วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต

“โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย”
"ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้เถิด