วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้“สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานญฺจนุคฺคโห
... สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ โยคกฺเขมา น ธํสติ

ความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้ การสนับสนุนผู้ที่สามัคคีกัน ก็นำความสุขมาให้ ผู้ที่ยินดีในบุคคลผู้สามัคคีกัมั่นคงในธรรม ย่อมไม่เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ”
 
 
ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก

เปมโต ชายเต โสโก
เปมโต ชายเต ภยํ
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส
นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ ฯ ๒๑๓ ฯ


ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไม่มีความรักเสียแล้ว
โศก ภัย ก็ไม่มี

ไม่ควรรักสิ่งใด

ตสฺมา ปิยํ น กยิราถ
ปิยาปาโย หิ ปาปโก
คนฺถา เตสํ น วิชฺชนฺติ
เยสํ นตฺถิ ปิยาปิยํ ฯ ๒๑๑ ฯ

เพราะฉะนั้น ไม่ควรรักสิ่งใด
เพราะพลัดพรากจากของรัก เป็นทุกข์
ผู้ที่หมดความรักและความไม่รักแล้ว
เครื่องผูกพัน ก็พลอยหมดไปด้วย


http://www.wuttanan.com/few/?p=65

การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เป็นทุกข์

มา ปิเยหิ สมาคญฺฉิ
อปฺปิเยหิ กุทาจนํ
ปิยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ
อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนํ ฯ ๒๑๐ ฯ

อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก
การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เป็นทุกข์
การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์


http://www.wuttanan.com/few/?p=65

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผู้ที่คนย่อมเทิดทูนด้วยรัก


สหาย

ทรัพย์และอนิจจัง

ความโกรธ

เมตตา ธรรม

มฤตยู

เจตนา