วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 

( เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ )

โอปะนะยิโก

โอปะนะยิโก 

( เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว )

เอหิปัสสิโก

เอหิปัสสิโก 

( เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด )

อะกาลิโก

อะกาลิโก 

( เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล )

สันทิฏฐิโก

สันทิฏฐิโก 


( เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง )

สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม

สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม 

 พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว