วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

วิวาทํ ภยโต

วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา อวิวาทญฺจ เขมโต สมคฺคา สขิลา โหถ เอสา พุทธานุสาสนีติ "ท่านทั้งหลาย จงเห็นความวิวาท โดยความเป็นภัย และความไม่วิวาท โดยความปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียง ประนีประนอมกันเถิด นี่เป็นพระพุทธานุศาสนี..." — พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน พุทธาปทานที่ ๑ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2:%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2