วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ความทุกข์ในสังสารวัฏ ความทุกข์ในอบายภูมิ
ก็ล่วงได้ด้วยความเพียรเหมือนกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ


สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งหมดมีดับเป็นธรรมดา
 


วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข

สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท
สุขา สทฺธมฺมเทสนา
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
สมคฺคานํ ตโป สุโข ฯ ๑๙๔ ฯ


การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เกิดสุข
การแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข
ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข
ความพยายามของหมู่ที่พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุขHappy is the birth of the Buddha,
Happy is the preaching of the Sublime Dharma,
Happy is the unity of the Sangha,
Happy is the striving of the united ones.
 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp14.php

บุรษอาชาไนย หาได้ยาก

  ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ
น โส สพฺพตฺถ ชายติ
ยตฺถ โส ชายตี ธีโร
ตํ กุลํ สุขเมธติ ฯ ๑๙๓ ฯ

บุรษอาชาไนย หาได้ยาก
เขาย่อมไม่เกิดในตระกูลทั่วไป
คนฉลาดเช่นนี้ เกิดในตระกูลใด
ตระกูลนั้นย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยความสุขHard to find is the Man Supreme,
He is not born everywhere.
But where such a wise one is born,
That family thrives happily.http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp14.php

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วาจาแห่งมหาบุรุษ

เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก ที่ตั้งอยู่ตำแหน่งที่พระโพธิสัตว์
กุมารย่างพระบาทลงแล้วทรงเป่ลงอาสภิวาจา วาจาอันองอาจว่า


"อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏฺโฐหมสฺมิ
 โลกสฺส, อยมนฺติมา ชาติ, นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว"

"เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก
 เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
 ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
บัดนี้ เราจักไม่เกิดอีก"
 
 

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผู้ศึกษาดีย่อมมีปัญญา

สุสิกฺโข ลภเต ปญฺญํ
ผู้ศึกษาดีย่อมมีปัญญา

คำขวัญ:สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม

โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้“สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานญฺจนุคฺคโห
... สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ โยคกฺเขมา น ธํสติ

ความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้ การสนับสนุนผู้ที่สามัคคีกัน ก็นำความสุขมาให้ ผู้ที่ยินดีในบุคคลผู้สามัคคีกัมั่นคงในธรรม ย่อมไม่เสื่อมจากธรรมอันเกษมจากโยคะ”
 
 
ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก

เปมโต ชายเต โสโก
เปมโต ชายเต ภยํ
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส
นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ ฯ ๒๑๓ ฯ


ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไม่มีความรักเสียแล้ว
โศก ภัย ก็ไม่มี

ไม่ควรรักสิ่งใด

ตสฺมา ปิยํ น กยิราถ
ปิยาปาโย หิ ปาปโก
คนฺถา เตสํ น วิชฺชนฺติ
เยสํ นตฺถิ ปิยาปิยํ ฯ ๒๑๑ ฯ

เพราะฉะนั้น ไม่ควรรักสิ่งใด
เพราะพลัดพรากจากของรัก เป็นทุกข์
ผู้ที่หมดความรักและความไม่รักแล้ว
เครื่องผูกพัน ก็พลอยหมดไปด้วย


http://www.wuttanan.com/few/?p=65

การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เป็นทุกข์

มา ปิเยหิ สมาคญฺฉิ
อปฺปิเยหิ กุทาจนํ
ปิยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ
อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนํ ฯ ๒๑๐ ฯ

อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก
การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เป็นทุกข์
การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์


http://www.wuttanan.com/few/?p=65

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผู้ที่คนย่อมเทิดทูนด้วยรัก


สหาย

ทรัพย์และอนิจจัง

ความโกรธ

เมตตา ธรรม

มฤตยู

เจตนา


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตายสจฺ จํ เว อมตา วาจา
คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย

คำขวัญพรรคประชาธิปัตย์

ชมคนที่ควรชม


 "นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ" เป็นพุทธศาสนสุภาษิตภาษาบาลีบทหนึ่ง อ่านว่า "นิคคัณนะเห นิคคะหาระหัง ปัคคัณนะเห ปัคคะหาระหัง" แปลว่า "ชมคนที่ควรชม ข่มควรที่ควรข่ม"สยามรัฐรายวัน

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่อาจเข้าไปยึดมั่นได้สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย

คือให้รู้เข้าใจความจริงถึงขั้นที่ว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่อาจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นได้ ไม่อาจไม่น่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เพราะอะไร เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้น ไม่ได้เป็นไปตามความปรารถนา หรือตามความยึดมั่นของเรา แต่มันเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของมัน ถึงเราจะไปยึดมั่น ก็ไม่มีผลอะไรต่อตัวความจริง มีแต่จะกระทบกระเทือนต่อตัวเราเอง ทำให้เราแย่เอง