วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข

สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท
สุขา สทฺธมฺมเทสนา
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
สมคฺคานํ ตโป สุโข ฯ ๑๙๔ ฯ


การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เกิดสุข
การแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข
ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข
ความพยายามของหมู่ที่พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุขHappy is the birth of the Buddha,
Happy is the preaching of the Sublime Dharma,
Happy is the unity of the Sangha,
Happy is the striving of the united ones.
 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp14.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น