วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ความสำเร็จวายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
(บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ)http://th.m.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์