วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้

สังขารเป็นทุกข์

คนโง่เห็นบาปเป็นของหวาน

ความโกรธ

ปราญย่อมรักษาความไม่ประมาท

บุคคลควรทำคืนวันไม่ให้ไรประโยชน์

พระราชาที่ราษฎรบูชา

พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

กตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

ความแก่

สติ

สร้างอักขรธรรม

ความชนะที่ไม่กลับแพ้

สัญลักษณ์ของมหาบุรุษ

ทุกอย่างไม่ยั่งยืน


วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

สติจำเป็นในที่ทั้งปวง

คบคนเช่นไรเป็นเช่นนั้น

ทำแล้วเดือดร้อนภายหลัง

ความเป็นเพื่อนไม่มีในคนพาล

ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้

กินคนเดียว

ภัยของการโอ้อวด

วาจาบอกน้ำใจ

ความพร้อมของหมู่นำสุขมาให้

กตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

บิดามารดาเป็นพรหมของลูก

คนขยัน

เตือนตัวเอง

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ชนะความโกรธด้วยความอดทน

ถูกผูกมัดด้วยคำพูด

เครื่องประดับของนักปราญช์

ชนะตนเอง แหละเป็นดี

ผู้มึนเมาด้วยความโกรธ

ผู้ชนะย่อมก่อเวร

คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

คนเราล่วงความทุกข์ได้

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

ขันติ คือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง

ความประมาทเป็นมลทิน

ปลวกก่อจอมปลวก

คนพาลมีปัญญาทราม

พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ

พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา