วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา

. สทา ชาครมานานํ อโหรตฺตานุสิกฺขินํ นิพฺพานํ อธิมุตฺตานํ อฏฺฐํ คจฺฉนฺติ อาสวา ฯ ๒๒๖ ฯ สำหรับท่านผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา สำเหนียกศึกษาทุกทิพาราตรี มีใจน้อมไปสู่พระนิพพาน อาสวะย่อมอันตรธานหมดสิ้น Of those who are wide-awake And train themeselves by night and day Upon Nibbana ever intent- The defilements fade away. http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp17.php

อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก

มา ปิเยหิ สมาคญฺฉิ อปฺปิเยหิ กุทาจนํ ปิยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนํ ฯ

๒๑๐ ฯ

 อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก
เป็นทุกข์ การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์

 Be not attached to the beloved And never with the unbeloved. Not to meet the beloved is painful As also to meet with the unbeloved. http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp16.php

ไม่มีสุขใด ยิ่งไปกว่าสันติสุข

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ แปลว่า ไม่มีสุขใด ยิ่งไปกว่าสันติสุข