วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

ไม่มีสุขใด ยิ่งไปกว่าสันติสุข

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ แปลว่า ไม่มีสุขใด ยิ่งไปกว่าสันติสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น