วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย

สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ

ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก

มนุญฺญเมว ภาเสยฺย

มนุญฺญเมว ภาเสยฺย
ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ

นามนุญฺญํ กุทาจนํ
ในกาลไหนๆ ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ

สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ

สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ

ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยถ้อยคำสำนวน
http://www.fungdham.com/proverb.html

นตฺถิ พาเล สหายตา

นตฺถิ พาเล สหายตา
ความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล

ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว

ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก

ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก

ความจนเป็นทุกข์ในโลก

ฆ่าความโกรธ

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ

ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข