วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตายสจฺ จํ เว อมตา วาจา
คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย

คำขวัญพรรคประชาธิปัตย์

ชมคนที่ควรชม


 "นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ" เป็นพุทธศาสนสุภาษิตภาษาบาลีบทหนึ่ง อ่านว่า "นิคคัณนะเห นิคคะหาระหัง ปัคคัณนะเห ปัคคะหาระหัง" แปลว่า "ชมคนที่ควรชม ข่มควรที่ควรข่ม"สยามรัฐรายวัน