วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วาจาแห่งมหาบุรุษ

เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก ที่ตั้งอยู่ตำแหน่งที่พระโพธิสัตว์
กุมารย่างพระบาทลงแล้วทรงเป่ลงอาสภิวาจา วาจาอันองอาจว่า


"อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏฺโฐหมสฺมิ
 โลกสฺส, อยมนฺติมา ชาติ, นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว"

"เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก
 เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
 ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
บัดนี้ เราจักไม่เกิดอีก"
 
 

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผู้ศึกษาดีย่อมมีปัญญา

สุสิกฺโข ลภเต ปญฺญํ
ผู้ศึกษาดีย่อมมีปัญญา

คำขวัญ:สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม

โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร