วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561
คติพจน์ 

ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร 
(ความอดทน เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์) 

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คาถามงกุฏพุทธเจ้า


อิติปิโส วิเสเสอิ

อิเสเสพุุทธนาเมอิ

อิเมนาพุทธตังโสอิ

อิโสตังพุทธปิติอิ


คำแปล คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ
คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ
ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว
จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์
และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ
ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ


วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ความสำเร็จวายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
(บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ)http://th.m.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 

( เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ )

โอปะนะยิโก

โอปะนะยิโก 

( เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว )

เอหิปัสสิโก

เอหิปัสสิโก 

( เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด )