วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คาถามงกุฏพุทธเจ้า


อิติปิโส วิเสเสอิ

อิเสเสพุุทธนาเมอิ

อิเมนาพุทธตังโสอิ

อิโสตังพุทธปิติอิ


คำแปล คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ
คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ
ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว
จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์
และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ
ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ


วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ความสำเร็จวายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
(บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ)http://th.m.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 

( เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ )

โอปะนะยิโก

โอปะนะยิโก 

( เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว )

เอหิปัสสิโก

เอหิปัสสิโก 

( เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด )

อะกาลิโก

อะกาลิโก 

( เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล )