วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

วิวาทํ ภยโต

วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา อวิวาทญฺจ เขมโต สมคฺคา สขิลา โหถ เอสา พุทธานุสาสนีติ "ท่านทั้งหลาย จงเห็นความวิวาท โดยความเป็นภัย และความไม่วิวาท โดยความปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียง ประนีประนอมกันเถิด นี่เป็นพระพุทธานุศาสนี..." — พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน พุทธาปทานที่ ๑ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2:%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

สิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก

มา ปิเยหิ สมาคญฺฉิ
อปฺปิเยหิ กุทาจนํ
ปิยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ
อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนํ ฯ ๒๑๐ ฯ


อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก
การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เป็นทุกข์
การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์


Be not attached to the beloved
And never with the unbeloved.
Not to meet the beloved is painful
As also to meet with the unbeloved.


http://www.wuttanan.com/few/?p=65

ความโศกย่อมเกิดแต่ความรักเปมโต ชายเต โสโก : ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก
เปมโต ชายเต ภยํ : ภัยย่อมเกิดแต่ความรัก
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส : ความโศกไม่มีแก่ผู้พ้นแล้ว
นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ : จากความรัก ภัยจะมีมาแต่ที่ไหน


http://www.sangtean.com/love/love-articles/329-different-between-love-and-kindheartedness