วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความสามัคคีมีแต่ความเจริญ

ไม่มีโทษใด ร้ายแรงเท่าความโกรธ

ธรรมกาย

ชีวิตเป็นที่รักของทุกคน

การทะเลาะวิวาทมีแต่โทษภัย

เวรที่ระงับด้วยการจองเวร ไม่เคยมี