วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตปะอย่างยิ่ง.

ประโยชน์ย่อมล่วงเลยต่อคนหนุ่มผู้ทิ้งการงาน

ความจงรักไม่มีในคนอกตัญญู

ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก

ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก