วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตปะอย่างยิ่ง.

ประโยชน์ย่อมล่วงเลยต่อคนหนุ่มผู้ทิ้งการงาน

ความจงรักไม่มีในคนอกตัญญู

ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก

ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความสามัคคีมีแต่ความเจริญ

ไม่มีโทษใด ร้ายแรงเท่าความโกรธ

ธรรมกาย

ชีวิตเป็นที่รักของทุกคน

การทะเลาะวิวาทมีแต่โทษภัย

เวรที่ระงับด้วยการจองเวร ไม่เคยมี