วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผู้ที่คนย่อมเทิดทูนด้วยรัก


สหาย

ทรัพย์และอนิจจัง

ความโกรธ

เมตตา ธรรม

มฤตยู

เจตนา