วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

สหาย

สหาย
ความหมาย

น. เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข. (ป., ส.).

ชีวิตนี้น้อยนัก • อปฺปกญฺจิทํ ชีวตมาหุธีรา

 • ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก
 • ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์

  นตฺถิ ราคสโม
  อคฺคิ นตฺถิ โทสสโม
  กลิ นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา
  นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
  ...............
  ไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะ
  ไมีมีโทษใดเสมอด้วยโทสะ
  ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์
  ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ

  มีแล้วกลับไม่มี  จกฺขุ อหุตฺวา สมฺภูตํ หุตฺวา น ภวิสฺสตีติ ววตฺเถติ -

  นักปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดว่า

  "จักขุปสาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดมีขึ้น พอมีขึ้นแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นไม่มีไปอีก