วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์

นตฺถิ ราคสโม
อคฺคิ นตฺถิ โทสสโม
กลิ นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา
นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
...............
ไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะ
ไมีมีโทษใดเสมอด้วยโทสะ
ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์
ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น