วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ผู้ศึกษาดีย่อมมีปัญญา

สุสิกฺโข ลภเต ปญฺญํ
ผู้ศึกษาดีย่อมมีปัญญา

คำขวัญ:สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม

โรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร