วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ความทุกข์ในสังสารวัฏ ความทุกข์ในอบายภูมิ
ก็ล่วงได้ด้วยความเพียรเหมือนกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ


สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งหมดมีดับเป็นธรรมดา