วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ความทุกข์ในสังสารวัฏ ความทุกข์ในอบายภูมิ
ก็ล่วงได้ด้วยความเพียรเหมือนกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น