วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คาถามงกุฏพุทธเจ้า


อิติปิโส วิเสเสอิ

อิเสเสพุุทธนาเมอิ

อิเมนาพุทธตังโสอิ

อิโสตังพุทธปิติอิ


คำแปล คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ
คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ
ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว
จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์
และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ
ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ


วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ความสำเร็จวายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
(บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ)http://th.m.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 

( เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ )

โอปะนะยิโก

โอปะนะยิโก 

( เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว )

เอหิปัสสิโก

เอหิปัสสิโก 

( เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด )

อะกาลิโก

อะกาลิโก 

( เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล )

สันทิฏฐิโก

สันทิฏฐิโก 


( เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง )

สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม

สวากขาโต ภะคะวา ธัมโม 

 พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า
มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ

http://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/Article/article_11.htm

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ฯ

ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ฯ จงทำจิตให้สะอาดหมดจดด้วยศีลตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯ

https://www.facebook.com/dhammaosoth/posts/416819241698650

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ 

(ศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน) 

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/dhammaosoth/posts/416819241698650

สีเลนะ โภคะสัมปะทา


สีเลนะ โภคะสัมปะทา 

ศีลเป็นปัจจัยให้มีโภคสมบัติ

สีเลนะ สุคะติง ยันติ

สีเลนะ สุคะติง ยันติ 

(ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข)


วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

อสาเร สารมติโน

อสาเร สารมติโน” อสาเร สารมติโน สาเร จาสารทสฺสิโน เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ มีจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา. ผู้เข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ เขามีความดำริผิดเป็นโคจร จึงไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ.[( พุทฺธ ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๖.]

ข้อมูลจาก 
https://www.facebook.com/vajiramedhi/posts/10150245829431167