วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

ผู้ฝึกตนดีแล้วคือผู้ประเสริฐสุดทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ

ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

ผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา

. สทา ชาครมานานํ อโหรตฺตานุสิกฺขินํ นิพฺพานํ อธิมุตฺตานํ อฏฺฐํ คจฺฉนฺติ อาสวา ฯ ๒๒๖ ฯ สำหรับท่านผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา สำเหนียกศึกษาทุกทิพาราตรี มีใจน้อมไปสู่พระนิพพาน อาสวะย่อมอันตรธานหมดสิ้น Of those who are wide-awake And train themeselves by night and day Upon Nibbana ever intent- The defilements fade away. http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp17.php

อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก

มา ปิเยหิ สมาคญฺฉิ อปฺปิเยหิ กุทาจนํ ปิยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนํ ฯ

๒๑๐ ฯ

 อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก
เป็นทุกข์ การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์

 Be not attached to the beloved And never with the unbeloved. Not to meet the beloved is painful As also to meet with the unbeloved. http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp16.php

ไม่มีสุขใด ยิ่งไปกว่าสันติสุข

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ แปลว่า ไม่มีสุขใด ยิ่งไปกว่าสันติสุข

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตนก็ย่อมจะรู้เอง

ว.วชิรเมธี (W.Vajiramedhi)
"อะไรจะจริงหรือเท็จ ตนก็ย่อมจะรู้เอง"
อตฺตา ชานาติ สจฺจํ วา ยทิ วา มุสา[๒๐/๑๘๙]

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผู้สงบระงับ

                         ๓. ชยํ เวรํ ปสวติ    ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต
                         อุปสนฺโต สุขํ เสติ    หิตฺวา ชยปราชยํ.
                         ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์, ผู้สงบระงับ
                         ละความชนะและความแพ้ได้แล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข.

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต

“โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย”
"ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้เถิด


วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย

สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ

ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก

มนุญฺญเมว ภาเสยฺย

มนุญฺญเมว ภาเสยฺย
ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ

นามนุญฺญํ กุทาจนํ
ในกาลไหนๆ ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ

สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ

สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ

ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยถ้อยคำสำนวน
http://www.fungdham.com/proverb.html

นตฺถิ พาเล สหายตา

นตฺถิ พาเล สหายตา
ความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล

ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร

มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว

ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก

ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก

ความจนเป็นทุกข์ในโลก

ฆ่าความโกรธ

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ

ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

วิวาทํ ภยโต

วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา อวิวาทญฺจ เขมโต สมคฺคา สขิลา โหถ เอสา พุทธานุสาสนีติ "ท่านทั้งหลาย จงเห็นความวิวาท โดยความเป็นภัย และความไม่วิวาท โดยความปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียง ประนีประนอมกันเถิด นี่เป็นพระพุทธานุศาสนี..." — พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน พุทธาปทานที่ ๑ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2:%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

สิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก

มา ปิเยหิ สมาคญฺฉิ
อปฺปิเยหิ กุทาจนํ
ปิยานํ อทสฺสนํ ทุกฺขํ
อปฺปิยานญฺจ ทสฺสนํ ฯ ๒๑๐ ฯ


อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารัก หรือไม่รัก
การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เป็นทุกข์
การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์


Be not attached to the beloved
And never with the unbeloved.
Not to meet the beloved is painful
As also to meet with the unbeloved.


http://www.wuttanan.com/few/?p=65

ความโศกย่อมเกิดแต่ความรักเปมโต ชายเต โสโก : ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก
เปมโต ชายเต ภยํ : ภัยย่อมเกิดแต่ความรัก
เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส : ความโศกไม่มีแก่ผู้พ้นแล้ว
นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ : จากความรัก ภัยจะมีมาแต่ที่ไหน


http://www.sangtean.com/love/love-articles/329-different-between-love-and-kindheartedness

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

รัตนะอันประณีตยงฺกิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา
สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ
น โน สมํ นตฺถิ ตถาคเตน

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ


ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้น เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลย พุทธรัตนะแม้นี้ เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย”

http://buddha.dmc.tv/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html

พอมีขึ้นแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นไม่มี

"จกฺขุ อหุตฺวา สมฺภูตํ หุตฺวา น ภวิสฺสตีติ ววตฺเถติ -
นักปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดว่า
 "จักขุปสาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดมีขึ้น พอมีขึ้นแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นไม่มีไปอีก"

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

จิตนี้เศร้าหมองแล้ว เพราะกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามา

“อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกิลิฏฺฐํ” แต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้ว เพราะกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามา

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

สหาย

สหาย
ความหมาย

น. เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข. (ป., ส.).

ชีวิตนี้น้อยนัก • อปฺปกญฺจิทํ ชีวตมาหุธีรา

 • ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก
 • ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์

  นตฺถิ ราคสโม
  อคฺคิ นตฺถิ โทสสโม
  กลิ นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา
  นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
  ...............
  ไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะ
  ไมีมีโทษใดเสมอด้วยโทสะ
  ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์
  ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ

  มีแล้วกลับไม่มี  จกฺขุ อหุตฺวา สมฺภูตํ หุตฺวา น ภวิสฺสตีติ ววตฺเถติ -

  นักปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดว่า

  "จักขุปสาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดมีขึ้น พอมีขึ้นแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นไม่มีไปอีก

  วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  เวรของผู้จองเวรย่อมไม่ระงับ


    เย เวรํ อุปนยฺหนฺติ เวรํ เตสํ น สมฺมติ.         เวรของผู้จองเวร ย่อมไม่ระงับ.         นัย-ม. อุป. ๑๔/๒๙๗. นัย-ขุ. ธ. ๒๕/๑๕. นัย-ขุ. ชา. ปญฺจก. ๒๗/๑๘๒. http://www.doisaengdham.org/พุทธศาสนสุภาษิต-1/24-เวรวรรค.html

  ชีวิตสัตว์เหมือนภาชนะดิน


   สพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ.          ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด.          ที. มหา. ๑๐/๑๔๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๘. ขุ. มหา. ๒๙/๑๔๕. http://www.doisaengdham.org/พุทธศาสนสุภาษิต-1/18-มัจจุวรรค.html

  วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก

  ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ น โส สพฺพตฺถ ชายติ
  ยตฺถ โส ชายตี ธีโร ตํ กุลํ สุขเมธติ.

  บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก, ) บุรุษอาชาไนยนั้น
  ย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไป; บุรุษอาชาไนยนั้นเป็นนักปราชญ์
  ย่อมเกิดในตระกูลใด, ตระกูลนั้น ย่อมถึงความสุข.

  อริยทรัพย์ ๗ ประการ

  ยสฺส เอตา ธนา อตฺถิ อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา

  อริยทรัพย์ ๗ ประการนี้ มีแก่บุคคลใด เป็นหญิงก็ตามชายก็ตาม

  อทลิทฺโทติ ตํ อาหุ อโมฆํ ตสฺส ชีวิตํ

  ชีวิตของบุคคลนั้น ไม่เปล่าจากประโยชน์เลย

  นักปราชญ์กล่าวบุคคลนั้นว่าไม่จน เป็นคนร่ำรวยที่สุด

  สัทธาธะนัง ศรัทธาเชื่อกรรมทำเป็นบุญเป็นบาป เชื่อผลแห่งกรรมที่ทำเป็นบุญเป็นบาป เชื่อความรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
  สีละธะนังเว้นจากทุจริตกายวาจา เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
  หิริธะนัง.....ความละอาย ความเกลียดแต่ทุจริตในกายวาจาใจ ความละอายความเกลียดแตความถึงพร้อมซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
  โอตตัปปะธะนัง.....ความสะดุ้งหวาดแต่ทุจริตในกายวาจาใจ ความสะดุ้งหวาดแต่ความถึงพร้อมซึ่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
  .....สุตะธะนัง.....ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านผู้รู้จริงเห็นจริงตรัสไว้ จำเบื่องต้น จำท่ามกลาง จำที่สุด เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
  .....จาคะธะนัง.....ความตัดตระหนี่ให้สิ่งของเป็นทานผู้อื่นได้ไปอาศัยเป็นสุข เป็นอริยทรัพย์อย่าง๑
  .....ปัญญาธะนัง.....ปัญญารู้จักของจริง คือเกิดขึ้นแล้วแก่ตายไม่เที่ยงเป็นปกติ เป็นอริทรัพย์อย่าง๑

  อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ อิติปิโส ภควา… พุทฺโธ ภควาติ อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธาธนํ.

  อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ อิติปิโส ภควา… พุทฺโธ ภควาติ อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธาธนํ.
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระศาสนานี้ เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อต่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคต

  อตีตํ นานวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ

  อตีตํ นานวาคเมยฺย นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ”

   อย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว อย่าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง
  สิ่งใดเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ให้เพ่งพิจารณาในเรื่องนั้น
  เพื่อให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆ

   

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่า วาจาสุภาษิตเป็นวาจาสูงสุด

  สุภาสิตํ อุตฺตมมาหุ
  สนฺโต ธมฺมํ ภเณ นาธมฺมํ ตํ ทุติยํ
  ปิยํ ภเณ นาปฺปิยํ ตํ ตติยํ
  สจฺจํ ภเณ นาลิกํ ตํ จตุตฺถํ.

  สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่า วาจาสุภาษิตเป็นวาจาสูงสุดเป็นข้อที่ ๑
  บุคคลพึงกล่าวแต่ธรรม ไม่กล่าวไม่เป็นธรรมเป็นข้อที่ ๒
  พึงกล่าวแต่คำน่ารัก ไม่กล่าวคำไม่น่ารัก เป็นข้อที่ ๓
  กล่าวแต่คำสัตย์ ไม่กล่าวคำเหลาะแหละเป็นข้อที่ ๔

  สัตบุรุษ (อ่านว่า สัดบุหรุด) แปลว่า คนดี คนสงบ คนที่พร้อมมูลด้วยธรรม.
  สัตบุรุษ หมายถึงคน ที่มีคุณธรรม คนที่เป็นสัมมาทิฐิ คนที่ประพฤติธรรมเป็นปกติ

  วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  การให้อภัยทานย่อมชนะเสียซึ่งการให้ทั้งปวง  "อภัยทานัง อามิสทานัง ชินาติ" ซึ่งแปลว่า "การให้อภัยทานย่อมชนะเสียซึ่งการให้ทั้งปวง"

  www.baanmaha.com

  ตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา

   อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตา ( ประกอบด้วยอัตตวาทะ) ความว่า มิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ที่ประกอบด้วยอัตตวาทะ. (ปรารภตน) เป็นไปแล้ว โดยนัยมีอาทิว่า ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา


  การปรารภ มักใช้เป็นส่วนหน้าของคำสมาส เช่น อารัมภบท อารัมภกถา; การเริ่มต้น, การตั้งต้น, ในคำว่า วิริยารัมภะ = การเริ่มต้นความเพียร; ความเพียร.


  http://www.baanklon.com/index.php?topic=3899.0

  วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

  ถ้าใจสงบระงับ

  14. อลงฺกโต เจปิ สมํ จเรยฺย
  สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจานี
  สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑํ
  โส พฺรามหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกขุ ฯ142ฯ


  ถึงจะแต่งกายแบบใด ๆ ก็ตาม
  ถ้าใจสงบระงับ ควบคุมตัวได้
  มั่นคง บริสุทธิ์ ไม่เบียดเบีนคนอื่น
  เรียกว่า พราหมณ์ สมณะ หรือ ภิกษุ

  http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp10.php  ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่า

  ๑. สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส
  สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
  อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา
  น หเนยฺย น ฆาตเย ฯ ๑๒๙ ฯ


  สัตว์ทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ์
  สัตว์ทั้งหมดกลัวความตาย
  เปรียบตนเองกับผู้อื่นอย่างนี้แล้ว
  ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่า  All tremble at punishment;
  All fear death;
  Comparing others with oneself,
  One should neither kill nor cause to kill

  จะหนีพ้นความตาย

  ๑๓. น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชุเฌ
  น ปพฺพตานํ วิวรํ ปวิสฺส
  น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส
  ยตุรฏฺฐิตํ นปฺปสเหยฺย มจฺจุ ฯ ๑๒๘ ฯ  ไม่ว่าบนท้องฟ้า
  ไม่ว่าท่ามกลางสมุทร
  ไม่ว่าในหุบเขา
  ไม่มีแม้สักแห่งเดียว
  ที่คนเราอาศัยอยู่แล้ว
  จะหนีพ้นความตายได้

  ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่จะหนีพ้นกรรมไปได้

  ๑๒. น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ
  น ปพฺพตานํ วิวรํ ปวิสฺส
  น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส
  ยตฺรฏฺฐิโต มุจฺเจยฺย ปาปกมฺมา ฯ ๑๒๗ ฯ


  ไม่ว่าบนท้องฟ้า
  ไม่ว่าท่ามกลางสมุทร
  ไม่ว่าในหุบเขา
  ไม่มีแม้แต่แห่งเดียว
  ที่ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่
  จะหนีพ้นกรรมไปได้  จงอยู่อย่างมีหลัก


  สนาถา วิหรถ มา อนาถา


  จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง


  http://www.dhammathai.org/indexthai.php

  การอยู่ร่วมกับท่านให้เกิดสุข

  ๑๐. สาธุ ทสฺสนมริยานํ
  สนฺนิวาโส สทา สุโข
  อทสฺสเนน พาลานํ
  นิจฺจเมว สุขี สิยา ฯ ๒๐๖ ฯ


  การพบพระอริยเจ้าเป็นความดี
  การอยู่ร่วมกับท่านให้เกิดสุขทุกเมื่อ
  เมื่อไม่คบคนพาลเสียได้
  คนเราพึงมีความสุขเป็นนิจนิรันดร์

  ผู้แพ้ย่อมก่อเวร

  ๕. ชยํ เวรํ ปสวติ
  ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต
  อุปสนฺโต ชยปราชยํ ฯ ๒๐๑ ฯ


  ผู้แพ้ย่อมก่อเวร
  ผู้พ่ายย่อมอยู่เป็นทุกข์
  ผู้ละความแพ้และความพ่ายเสีย
  มีใจสงบระงับนั่นแหละเป็นสุข
  The victor begets hate,
  While the defeated lives in distress.
  Happily the peaceful lives,
  Having given up victory and defeat.

  พวกเราไม่จองเวรใคร

  ๑. สุสุขํ วต ชีวาม
  เวริเนสุ อเวริโน
  เวริเนสุ มนุสฺเสสุ
  วิหราม อเวริโน ฯ ๑๙๗ ฯ


  ในหมู่มนุษย์ ผู้จองเวรกัน
  พวกเราไม่จองเวรใคร
  ช่างอยู่สบายจริงหนอ
  ในหมู่มนุษย์ผู้เต็มไปด้วยเวร
  พวกเราอยู่อย่างปราศจากเวร

  ยาก ที่ชีวิตสัตว์อยู่สบาย

  ๔. กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ
  กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ
  กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ
  กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท ฯ ๑๘๒ ฯ


  ยาก ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
  ยาก ที่ชีวิตสัตว์อยู่สบาย
  ยาก ที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ
  ยาก ที่พระสัมพุทธจะอุบัติมา  Hard is it to be born as a man,
  Hard is the life of mortals,
  Hard is it to hear the Truth Sublime,
  Hard as well is the Buddha's rise.

  วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

  เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี

  เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จีงมี


  เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น


  มารดาบิดา


  ไม่เป็นตัวตนที่ยั่งยืน


  วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

  เมื่อเจตนาเเล้วบุคคลย่อมกระทำกรรม  เจตนานั่นแหละเป็นกรรม


  มงคลชีวิตที่37จิตปราศจากกิเลส


  มงคลชีวิตที่33เห็นอริสัจ


  ,มงคลชีวิตที่13ดูแลสงเคราะห์ภรรยา (สามี)


  มงคลชีวิตที่12ดูแลสงเคราะห์บุตร


  http://th.wikisource.org/
  http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95#.E0.B8.82.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88_11:_.E0.B8.94.E0.B8.B9.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.9A.E0.B8.B3.E0.B8.A3.E0.B8.B8.E0.B8.87.E0.B8.9A.E0.B8.B4.E0.B8.94.E0.B8.B2.E0.B8.A1.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.94.E0.B8.B2

  มงคลชีวิตที่11บำรุงบิดามารดา


  วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

  ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้า


  พึงบูชาไฟ


  พึงบูชาเทวดา


  พึงนอนให้เป็นสุข


  พึงกินให้เป็นสุข


  พึงให้แก่คนที่ให้


  พึงอย่าให้แก่คนที่ใไม่ให้


  พึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้


  พึงนั่งให้เป็นสุข


  วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

  โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น

  โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ
  โภคาสันนิจยังยันติวัมมิโกวูปจียะติ
   
  โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น
   
   

  ร่างกายของสัตร์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ


  รูปํ ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ นฺ ชีรติ
  รูปังชีระติมัจจานังนามะโคตตังนะชีระติ
   
  ร่างกายของสัตร์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ
   
   

  ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว

  อตีตํ นานฺราคเมยฺย
  อะตีตังนานะราคะเมยยะ
   
  ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว
   
   

  ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

  นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
  นับปะติกังเขอะนาคะตัง
   
  ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
   

  มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข

  นิจจํ อทฺธวสีลสฺส สุขภาโว น วิชฺชติ
  นิจจังอัททะวะสีละสะสุขภาโขนะวิชชะติ
   
  มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข
   
   

  ความรักเสมอด้วยตนไม่มี


  นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักเสมอด้วยตนไม่มี