วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ถ้าใจสงบระงับ

14. อลงฺกโต เจปิ สมํ จเรยฺย
สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจานี
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑํ
โส พฺรามหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกขุ ฯ142ฯ


ถึงจะแต่งกายแบบใด ๆ ก็ตาม
ถ้าใจสงบระงับ ควบคุมตัวได้
มั่นคง บริสุทธิ์ ไม่เบียดเบีนคนอื่น
เรียกว่า พราหมณ์ สมณะ หรือ ภิกษุ

http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp10.phpไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น