วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่า

๑. สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส
สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา
น หเนยฺย น ฆาตเย ฯ ๑๒๙ ฯ


สัตว์ทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ์
สัตว์ทั้งหมดกลัวความตาย
เปรียบตนเองกับผู้อื่นอย่างนี้แล้ว
ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่า



All tremble at punishment;
All fear death;
Comparing others with oneself,
One should neither kill nor cause to kill

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น