วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

รัตนะอันประณีตยงฺกิญฺจิ วิตฺตํ อิธ วา หุรํ วา
สคฺเคสุ วา ยํ รตนํ ปณีตํ
น โน สมํ นตฺถิ ตถาคเตน

อิทมฺปิ พุทฺเธ รตนํ ปณีตํ
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ


ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้น เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลย พุทธรัตนะแม้นี้ เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย”

http://buddha.dmc.tv/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html

พอมีขึ้นแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นไม่มี

"จกฺขุ อหุตฺวา สมฺภูตํ หุตฺวา น ภวิสฺสตีติ ววตฺเถติ -
นักปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดว่า
 "จักขุปสาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดมีขึ้น พอมีขึ้นแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นไม่มีไปอีก"

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

จิตนี้เศร้าหมองแล้ว เพราะกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามา

“อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกิลิฏฺฐํ” แต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้ว เพราะกิเลสที่เป็นอาคันตุกะเข้ามา

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

สหาย

สหาย
ความหมาย

น. เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข. (ป., ส.).

ชีวิตนี้น้อยนัก • อปฺปกญฺจิทํ ชีวตมาหุธีรา

 • ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก
 • ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์

  นตฺถิ ราคสโม
  อคฺคิ นตฺถิ โทสสโม
  กลิ นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา
  นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
  ...............
  ไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะ
  ไมีมีโทษใดเสมอด้วยโทสะ
  ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์
  ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ

  มีแล้วกลับไม่มี  จกฺขุ อหุตฺวา สมฺภูตํ หุตฺวา น ภวิสฺสตีติ ววตฺเถติ -

  นักปฏิบัติธรรมย่อมกำหนดว่า

  "จักขุปสาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดมีขึ้น พอมีขึ้นแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นไม่มีไปอีก