วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผู้สงบระงับ

                         ๓. ชยํ เวรํ ปสวติ    ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต
                         อุปสนฺโต สุขํ เสติ    หิตฺวา ชยปราชยํ.
                         ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์, ผู้สงบระงับ
                         ละความชนะและความแพ้ได้แล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข.

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต

“โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย”
"ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้เถิด