วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น

โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ
โภคาสันนิจยังยันติวัมมิโกวูปจียะติ
 
โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น
 
 

ร่างกายของสัตร์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ


รูปํ ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ นฺ ชีรติ
รูปังชีระติมัจจานังนามะโคตตังนะชีระติ
 
ร่างกายของสัตร์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ
 
 

ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว

อตีตํ นานฺราคเมยฺย
อะตีตังนานะราคะเมยยะ
 
ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว
 
 

ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
นับปะติกังเขอะนาคะตัง
 
ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
 

มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข

นิจจํ อทฺธวสีลสฺส สุขภาโว น วิชฺชติ
นิจจังอัททะวะสีละสะสุขภาโขนะวิชชะติ
 
มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข
 
 

ความรักเสมอด้วยตนไม่มี


นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักเสมอด้วยตนไม่มี