วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ถ้าใจสงบระงับ

14. อลงฺกโต เจปิ สมํ จเรยฺย
สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจานี
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑํ
โส พฺรามหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกขุ ฯ142ฯ


ถึงจะแต่งกายแบบใด ๆ ก็ตาม
ถ้าใจสงบระงับ ควบคุมตัวได้
มั่นคง บริสุทธิ์ ไม่เบียดเบีนคนอื่น
เรียกว่า พราหมณ์ สมณะ หรือ ภิกษุ

http://www.dhammathai.org/dhammapada/dp10.phpไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่า

๑. สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส
สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา
น หเนยฺย น ฆาตเย ฯ ๑๒๙ ฯ


สัตว์ทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ์
สัตว์ทั้งหมดกลัวความตาย
เปรียบตนเองกับผู้อื่นอย่างนี้แล้ว
ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรสั่งให้คนอื่นฆ่าAll tremble at punishment;
All fear death;
Comparing others with oneself,
One should neither kill nor cause to kill

จะหนีพ้นความตาย

๑๓. น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชุเฌ
น ปพฺพตานํ วิวรํ ปวิสฺส
น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส
ยตุรฏฺฐิตํ นปฺปสเหยฺย มจฺจุ ฯ ๑๒๘ ฯไม่ว่าบนท้องฟ้า
ไม่ว่าท่ามกลางสมุทร
ไม่ว่าในหุบเขา
ไม่มีแม้สักแห่งเดียว
ที่คนเราอาศัยอยู่แล้ว
จะหนีพ้นความตายได้

ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่จะหนีพ้นกรรมไปได้

๑๒. น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ
น ปพฺพตานํ วิวรํ ปวิสฺส
น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส
ยตฺรฏฺฐิโต มุจฺเจยฺย ปาปกมฺมา ฯ ๑๒๗ ฯ


ไม่ว่าบนท้องฟ้า
ไม่ว่าท่ามกลางสมุทร
ไม่ว่าในหุบเขา
ไม่มีแม้แต่แห่งเดียว
ที่ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่
จะหนีพ้นกรรมไปได้จงอยู่อย่างมีหลัก


สนาถา วิหรถ มา อนาถา


จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง


http://www.dhammathai.org/indexthai.php

การอยู่ร่วมกับท่านให้เกิดสุข

๑๐. สาธุ ทสฺสนมริยานํ
สนฺนิวาโส สทา สุโข
อทสฺสเนน พาลานํ
นิจฺจเมว สุขี สิยา ฯ ๒๐๖ ฯ


การพบพระอริยเจ้าเป็นความดี
การอยู่ร่วมกับท่านให้เกิดสุขทุกเมื่อ
เมื่อไม่คบคนพาลเสียได้
คนเราพึงมีความสุขเป็นนิจนิรันดร์

ผู้แพ้ย่อมก่อเวร

๕. ชยํ เวรํ ปสวติ
ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต
อุปสนฺโต ชยปราชยํ ฯ ๒๐๑ ฯ


ผู้แพ้ย่อมก่อเวร
ผู้พ่ายย่อมอยู่เป็นทุกข์
ผู้ละความแพ้และความพ่ายเสีย
มีใจสงบระงับนั่นแหละเป็นสุข
The victor begets hate,
While the defeated lives in distress.
Happily the peaceful lives,
Having given up victory and defeat.

พวกเราไม่จองเวรใคร

๑. สุสุขํ วต ชีวาม
เวริเนสุ อเวริโน
เวริเนสุ มนุสฺเสสุ
วิหราม อเวริโน ฯ ๑๙๗ ฯ


ในหมู่มนุษย์ ผู้จองเวรกัน
พวกเราไม่จองเวรใคร
ช่างอยู่สบายจริงหนอ
ในหมู่มนุษย์ผู้เต็มไปด้วยเวร
พวกเราอยู่อย่างปราศจากเวร

ยาก ที่ชีวิตสัตว์อยู่สบาย

๔. กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ
กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ
กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ
กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท ฯ ๑๘๒ ฯ


ยาก ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ยาก ที่ชีวิตสัตว์อยู่สบาย
ยาก ที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ
ยาก ที่พระสัมพุทธจะอุบัติมาHard is it to be born as a man,
Hard is the life of mortals,
Hard is it to hear the Truth Sublime,
Hard as well is the Buddha's rise.

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี

เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จีงมี


เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น


มารดาบิดา


ไม่เป็นตัวตนที่ยั่งยืน


วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

เมื่อเจตนาเเล้วบุคคลย่อมกระทำกรรมเจตนานั่นแหละเป็นกรรม


มงคลชีวิตที่37จิตปราศจากกิเลส


มงคลชีวิตที่33เห็นอริสัจ


,มงคลชีวิตที่13ดูแลสงเคราะห์ภรรยา (สามี)


มงคลชีวิตที่12ดูแลสงเคราะห์บุตร


http://th.wikisource.org/
http://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95#.E0.B8.82.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88_11:_.E0.B8.94.E0.B8.B9.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.9A.E0.B8.B3.E0.B8.A3.E0.B8.B8.E0.B8.87.E0.B8.9A.E0.B8.B4.E0.B8.94.E0.B8.B2.E0.B8.A1.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.94.E0.B8.B2

มงคลชีวิตที่11บำรุงบิดามารดา


วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้า


พึงบูชาไฟ


พึงบูชาเทวดา


พึงนอนให้เป็นสุข


พึงกินให้เป็นสุข


พึงให้แก่คนที่ให้


พึงอย่าให้แก่คนที่ใไม่ให้


พึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้


พึงนั่งให้เป็นสุข


วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น

โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ
โภคาสันนิจยังยันติวัมมิโกวูปจียะติ
 
โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดีย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น
 
 

ร่างกายของสัตร์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ


รูปํ ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ นฺ ชีรติ
รูปังชีระติมัจจานังนามะโคตตังนะชีระติ
 
ร่างกายของสัตร์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ
 
 

ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว

อตีตํ นานฺราคเมยฺย
อะตีตังนานะราคะเมยยะ
 
ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว
 
 

ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
นับปะติกังเขอะนาคะตัง
 
ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
 

มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข

นิจจํ อทฺธวสีลสฺส สุขภาโว น วิชฺชติ
นิจจังอัททะวะสีละสะสุขภาโขนะวิชชะติ
 
มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข
 
 

ความรักเสมอด้วยตนไม่มี


นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักเสมอด้วยตนไม่มี