วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รัศมีจันทร์อันอ่อนและเย็นแก้ไขความกระวนกระวายระวับทุจริตได้

ศีลระงับความทุจริตได้

อาภรณ์แห่งศีล

สังวรในศีล

ศีลงดงามกว่าทุกสิ่ง

ศีลคือประตูสู่มหานคร