วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การให้อภัยทานย่อมชนะเสียซึ่งการให้ทั้งปวง"อภัยทานัง อามิสทานัง ชินาติ" ซึ่งแปลว่า "การให้อภัยทานย่อมชนะเสียซึ่งการให้ทั้งปวง"

www.baanmaha.com

ตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา

 อตฺตวาทปฏิสํยุตฺตา ( ประกอบด้วยอัตตวาทะ) ความว่า มิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ที่ประกอบด้วยอัตตวาทะ. (ปรารภตน) เป็นไปแล้ว โดยนัยมีอาทิว่า ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา


การปรารภ มักใช้เป็นส่วนหน้าของคำสมาส เช่น อารัมภบท อารัมภกถา; การเริ่มต้น, การตั้งต้น, ในคำว่า วิริยารัมภะ = การเริ่มต้นความเพียร; ความเพียร.


http://www.baanklon.com/index.php?topic=3899.0