วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก

  • สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ
    สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น