วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เวรของผู้จองเวรย่อมไม่ระงับ


  เย เวรํ อุปนยฺหนฺติ เวรํ เตสํ น สมฺมติ.         เวรของผู้จองเวร ย่อมไม่ระงับ.         นัย-ม. อุป. ๑๔/๒๙๗. นัย-ขุ. ธ. ๒๕/๑๕. นัย-ขุ. ชา. ปญฺจก. ๒๗/๑๘๒. http://www.doisaengdham.org/พุทธศาสนสุภาษิต-1/24-เวรวรรค.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น