วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก

ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโญ น โส สพฺพตฺถ ชายติ
ยตฺถ โส ชายตี ธีโร ตํ กุลํ สุขเมธติ.

บุรุษอาชาไนยหาได้ยาก, ) บุรุษอาชาไนยนั้น
ย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไป; บุรุษอาชาไนยนั้นเป็นนักปราชญ์
ย่อมเกิดในตระกูลใด, ตระกูลนั้น ย่อมถึงความสุข.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น