วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วาจาแห่งมหาบุรุษ

เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก ที่ตั้งอยู่ตำแหน่งที่พระโพธิสัตว์
กุมารย่างพระบาทลงแล้วทรงเป่ลงอาสภิวาจา วาจาอันองอาจว่า


"อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส, เสฏฺโฐหมสฺมิ
 โลกสฺส, อยมนฺติมา ชาติ, นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว"

"เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก
 เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
 ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
บัดนี้ เราจักไม่เกิดอีก"
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น